Polityka cookies

RODO

Polityka cookies

 1.  Serwis nie zbiera w sposób au­to­ma­tycz­ny żadnych in­for­ma­cji, z wyjątkiem in­for­ma­cji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) stanowią dane in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pliki tekstowe, które prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka Serwisu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony in­ter­ne­to­wej, z której pochodzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka Serwisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Kakado Sp. J. Andrzej Pajda, ul. Ko­ściusz­ki 86, 42-500 w Będzinie.
 4. Pliki cookies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w celu:
  1. do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Serwisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwalają rozpoznać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Serwisu i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stronę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do jego in­dy­wi­du­al­nych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użyt­kow­ni­cy Serwisu ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych, co umożliwia ulep­sza­nie ich struktury i za­war­to­ści;
  3. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Serwisu (po za­lo­go­wa­niu), dzięki której Użyt­kow­nik nie musi na każdej pod­stro­nie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa za­sad­ni­cze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tym­cza­so­wy­mi, które prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka do czasu wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka przez czas określony w pa­ra­me­trach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użyt­kow­ni­ka.
 6. W ramach Serwisu stosowane są na­stę­pu­ją­ce rodzaje plików cookies:
  1. „nie­zbęd­ne” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ramach Serwisu, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pliki cookies wy­ko­rzy­sty­wa­ne do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wy­kry­wa­nia nadużyć w zakresie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  3. „wy­daj­no­ścio­we” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbieranie in­for­ma­cji o sposobie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu;
  4. „funk­cjo­nal­ne” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „za­pa­mię­ta­nie” wybranych przez Użyt­kow­nika ustawień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fej­su Użyt­kow­nika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użyt­kow­nik, rozmiaru czcionki, wyglą
   du strony in­ter­ne­to­wej itp.;
  5. „re­kla­mo­we” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce do­star­cza­nie Użyt­kow­ni­kom treści re­kla­mo­wych bardziej do­sto­so­wa­nych do ich za­in­te­re­so­wań.
 7. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie służące do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) domyślnie dopuszcza prze­cho­wy­wa­nie plików cookies w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień do­ty­czą­cych plików cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmienione w szcze­gól­no­ści w taki sposób, aby blokować au­to­ma­tycz­ną obsługę plików cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Serwisu. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stronach in­ter­ne­to­wych Serwisu.
 9. Pliki cookies w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Serwisu re­kla­mo­daw­ców oraz partnerów.
 10. Więcej in­for­ma­cji na temat plików cookies do­stęp­nych jest w sekcji „Pomoc” w menu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.

skontaktuj się z nami

Zapytaj o wolne godziny dzwoniąc pod numer